1. Валентина Димитрова – Председател на Съвета на директорите.

2. Гергана Маринова – Изпълнителен директор и представляващ.

3. Асен Величков – заместник-председател на Съвета на директорите.


18.12.2017 г.

Съобщение за първично публично предлагане на акции от първоначалното увеличение на капитала на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ

Електронна медия за разкриване на регулирана информация пред обществеността - "ИНВЕСТОР. БГ" АД.