На основание ЗППЦК и Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, Дружеството използва платформата на "ИНВЕСТОР.БГ" АД ( https://www.investor.bg, секция БЮЛЕТИН) като електронна медия за разкриване на регулирана информация пред обществеността.