На 29.09.2023 г., Гленмоор кепитал АДСИЦ, в рамките на основната си дейност, придоби следния недвижим имот на територията на страната: СГРАДА, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Георги Бенев“ №9а, с идентификатор от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Пловдив - 56784.504.369.15 (петнадесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четири, точка, триста и шестдесет и девет, точка, петнадесет), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.504.369 (петнадесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четири, точка, триста шестдесет и девет), със застроена площ по документ за собственост от 333,00 кв.м. (триста тридесет и три квадратни метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение на сградата: Складова база, склад.

Цената на придобиване на гореописания имот е определена на базата на оценка, извършена от лицензиран оценител Атанас Н. Атанасов, със сертитификат за оценителска правоспособност, издаден от КНОБ рег. № 100100765, и е в размер на 57 000 лв. (петдесет и седем хиляди лева) без включен ДДС за сградата.

Уведомление за придобиване на недвижим имот

На 18.09.2018 г., Гленмоор кепитал АДСИЦ, в рамките на основната си дейност, придоби следния недвижим имот на територията на страната: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с адрес гр. Велико Търново, кв. Дълга лъка, с площ: 7022 кв. м. (Седем хиляди и двадесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За складова база, ЗАЕДНО с построените в имота: СГРАДА със застроена площ: 331 кв. м. (Триста тридесет и един квадратни метра), брой етажи: 1 (Един), предназначение: Промишлена сграда; СГРАДА със застроена площ: 80 кв. м. (Осемдесет квадратни метра), брой етажи: 2 (Два), предназначение: Промишлена сграда; СГРАДА със застроена площ: 680 кв. м. (Шестстотин и осемдесет квадратни метра), брой етажи: 1 (Един), предназначение: Складова база, склад; и СГРАДА със застроена площ: 29 кв. м. (Двадесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1 (Един), предназначение: Промишлена сграда; заедно с всички подобрения и приращения в имота.

Цената на придобиване на гореописания имот е определена на базата на оценка, извършена от лицензиран оценител Атанас Н. Атанасов, със сертитификат за оценителска правоспособност, издаден от КНОБ рег. № 100100765, и е в размер на 609 840 лв. (шестстотин и девет хиляди осемстотин и четиридесет лева) с включен ДДС за поземления имот.

Уведомление за придобиване на недвижим имот