Правила за гласуване чрез кореспонденция

1. Лицата, вписани като акционери на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ в регистрите на ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на конкретното заседание на общото събрание чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в Общото събрание на акционерите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, или волеизявление подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП), изходящо от акционер на дружеството, което волеизявление се отнася за конкретно заседание на общото събрание на акционерите и съдържа следните необходими реквизити:

2.1. данни за идентификация на акционера;

2.2. брой на акциите, за които се отнася;

2.3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър покана за свикване на ОСА;

2.4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;

2.5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За”, „Против” или „Въздържал се”;

2.6. дата и подпис;

3. Волеизявлението по т. 2 от настоящите Правила, направено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език.

4. Като валидно средство за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи:

4.1. поща - посредством писмо, изпратено до дружеството с обратна разписка;

4.2. електронна поща - посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от акционера и към него да е приложено изявлението, което също да е подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от акционера;

4.3. куриер - посредством писмо, изпратено до дружеството;

5. Необходимите данни съгласно т. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционер - физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и постоянен адрес.

6. Необходимите данни съгласно т. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционер - юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те дружеството.

7. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер - юридическо лице, изричното волеизявление по т. 2 от настоящите Правила трябва да бъде придружено от актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - акционер. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език.

8. „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание на акционерите, съдържа всички необходими реквизити и отговаря на всички условия на настоящите Правила.

9. В случай, че акционер на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на заседанието на Общото събрание на акционерите, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното.

10. В случаите по т. 9 от настоящите Правила, по въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

11. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за съответното заседание на Общото събрание на акционерите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание на акционерите.

12. Към протокола от Общото събрание на акционерите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез кореспонденция, в случай, че има такива, както и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

13. Адресът за кореспонденция чрез поща или куриер на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ е гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5, на вниманието на Директора за връзки с инвеститорите - Яна Колева.

14. Електронният адрес за кореспонденция чрез електронна поща на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ е : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Тези Правила са приети с решение от заседание на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, проведено на 09 Май 2018 г.

Правила за гласуване чрез кореспонденция