Тук се публикуват уведомления, решения и други документи, съдържащи информация, която съгласно закона Дружеството е длъжно да разкрива своевременно пред обществеността и регулаторните органи.

 

25.03.2022 г.

Уведомление относно обявяване в Търговския регистър на одобрения от КФН и акционерите Устав на дружеството

14.07.2021 г.

Уведомление за промяна на фамилно име на лицето изпълняващо длъжността Директор за връзки с инвеститорите

05.10.2020 г.

Уведомление за промяна на лицето изпълняващо длъжността Директор за връзки с инвеститорите

17.01.2019 г.

Уведомления за преминаване на прагове по чл. 145 ЗППЦК

28.09.2018 г.

Уведомления за преминаване на прагове по чл. 145 ЗППЦК

16.04.2018 г.

Уведомление за сключен договор с информационна финансова медия

18.12.2017 г.

Съобщение за първично публично предлагане на акции от първоначалното увеличение на капитала на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ